elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 15.01.2021

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

DYREKTOR SZKOŁY

Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.

Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w art.68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 84 ustawy Prawo oświatowe.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców.

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców określone są w art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określone są w art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 27.05.2020
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 135
Dodał: Piotr Kozaryn
Edytował: Piotr Kozaryn
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
21.07.2020
10:31:47
edycja
Piotr Kozaryn
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
27.05.2020
13:20:50
edycja
Piotr Kozaryn
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
27.05.2020
13:19:52
dodanie
Piotr Kozaryn
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje