elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 15.01.2021

Przedmiot działalności i kompetencje

Pracę szkoły, jej działalność i kompetencje określają:

   

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe
  2. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

 

1.      Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia.

2.      Cykl kształcenia  w szkole trwa osiem lat, a nauka w niej jest obowiązkowa i bezpłatna.

3.      Celem szkoły jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, które pozwalają zdobywać wiedzę i umiejętność wykorzystania jej w życiu codziennym, rozwijania kreatywności uczniów i przyjmowania postawy do jej uzupełniania i efektywnego wykorzystania przez całe życie.

4.      Szkoła ma pomóc przygotować uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, kształtować postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu.

5.      Do zadań szkoły należy w szczególności:

1)   zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do rozwoju i przygotowywania do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

2)   rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;

3)   stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

4)   stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, realizowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami – indywidualnych programów nauczania, nauczania indywidualnego oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

5)   pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz jak najlepsze w miarę możliwości szkoły przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego;

6)   stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice) oraz wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych;

7)   wspieranie rodziców w wychowaniu wrażliwego, światłego człowieka o wysokiej etyce i kulturze osobistej;

8)   włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody oraz uświadomienie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska;

9)   udzielanie w miarę możliwości szkoły pomocy opiekuńczo-wychowawczej;

10)   zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wspomaganie ich we wszechstronnym rozwoju.

 

 

 

Informację wytworzył: Piotr Kozaryn

Data wytworzenia informacji: 1 lipca 2020 r.

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 11.06.2018
Lista załączników: 1
Liczba wyświetleń: 282
Dodał: Piotr Kozaryn
Edytował: Piotr Kozaryn
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
21.07.2020
10:46:18
edycja
Piotr Kozaryn
Przedmiot działalności i kompetencje
28.05.2020
22:04:46
edycja
Piotr Kozaryn
Przedmiot działalności i kompetencje
27.05.2020
13:17:30
edycja
Piotr Kozaryn
Przedmiot działalności i kompetencje
11.06.2018
08:49:32
edycja
Piotr Kozaryn
Przedmiot działalności i kompetencje
11.06.2018
08:48:05
dodanie
Piotr Kozaryn
Przedmiot działalności i kompetencje